Privacyverklaring

Hairtec Haarkliniek is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking, zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Postadres: Olof Palmestraat 20, 2616 LS Delft

E-mailadres: managament@hairtec.nl

Telefoonnummer: 015-7009755

KvK-nummer: 86158406

Hairtec Haarkliniek stelt deze privacyverklaring op om inzicht te geven over het gebruik van persoonsgegevens op www.hairtec.nl (hierna “de website“), en alle aan de website gerelateerde domeinen.

Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan waarmee een individu geïdentificeerd kan worden, zoals de naam, het klantnummer en de persoonlijke contactgegevens. Gegevens die niet persoonlijk zijn, maar in combinatie met persoonlijke gegevens tot identificatie van de gebruiker leiden, hebben tevens te gelden als persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die de website bezoekt, of op enig andere wijze met de website communiceert (hierna “de gebruiker“).

Hairtec Haarkliniek verbindt zich ertoe de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming in acht te nemen.

Hairtec Haarkliniek draagt zorg voor passende maatregelen ter bescherming van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.

In het geval van vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of andere aan privacybescherming gerelateerde vragen, kan contact opgenomen worden via:

Mailadres: management@hairtec.nl

Telefoon: 015-7009755

 

Privacy van u als bezoeker van onze website

Hairtec neemt uw privacy heel serieus. Wij doen daarom alles wat in onze macht ligt om de privacy van derden te beschermen. Wij respecteren daarmee de privacy van al onze cliënten en gebruikers van de website en borgen dat uw persoonlijke gegevens die ons bekend is gesteld op vertrouwelijke en zorgvuldige manier wordt behandeld. Ons privacy-beleid is opgesteld op basis van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

De gegevens die wij opslaan is om de dienstverlening op de website zo goed mogelijk te laten verlopen. De gegevens die worden verzamelde worden gebruikt voor de volgende randvoorwaarden:

 • Het kunnen leveren van informatie en het beantwoorden van uw vragen;
 • Optimalisering van de website door middel van algemeen statistisch onderzoek (aantal IP-adres bezoekers per pagina) teneinde de communicatie over onze producten en diensten te verbeteren;
 • Het kunnen beveiligen van onze website tegen (DDOS) cyberaanvallen.

 

Welke gegevens worden verwerkt

Bij Hairtec Haarkliniek worden gegevens vastgelegd om goede zorg te kunnen leveren. Als een klant een afspraak bij Hairtec Haarkliniek maakt worden diverse gegeven in het elektronische patiëntendossier vastgelegd. Hairtec Haarkliniek verzamelt en verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens van de gebruiker in het daartoe bedoelde medische systeem (ClinicMinds):

 • Contactgegevens (voor- en achternaam, geboortedatum, BSN-nummer, woonadres, telefoonnummers, emailadres).
 • Foto’s (van uw gezicht).
 • Medisch dossier (o.a. uw wensen en verwachtingen, verslaglegging van het consult en eventuele behandeling, correspondentie met andere zorgverleners, voorgeschiedenis, allergieën, intoxicaties, medicatiegebruik, medische vragen).
 • Betaalde bedrag, offerte, factuur, betaalbewijs.
 • Voor en na het consult, de behandeling en nazorg ontvangt u diverse vragenlijsten. Dit betreffen medische vragenlijsten, toestemmingsvragenlijsten of feedbackvragenlijsten. Deze vragenlijsten hebben als doel om de gezondheidstoestand te beoordelen, toestemming te verkrijgen voor een dienst of product, de zorg te verbeteren of wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Eenieder kan deze schriftelijke toestemming op ieder gewenst moment weer intrekken.

 

Doeleinden van verwerkte persoonsgegevens

Met inachtneming van de privacywetgeving, worden de persoonsgegevens van de gebruikers uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: om inzicht te hebben in de algehele gezondheid van de cliënt om te beoordelen of hij/zij geschikt is voor een haartransplantatie.

In navolging van artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de verwerking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden de volgende grondslag:

 • De gebruiker heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. (lid 1 sub a) De gegeven toestemming kan te allen tijde door de gebruiker worden ingetrokken.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker. (lid 1 sub b)

Hairtec Haarkliniek heeft een aantal doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens, namelijk:

 • Telefonisch of mailcontact met u te realiseren voor een optimale dienstverlening.
 • Berichtgeving over mogelijke wijzigingen van de diensten en/of producten van Hairtec Haarkliniek.
 • Het verzenden van een nieuwsbrief en/of gedrukte reclamefolder.
 • Analyse van uw bezoekersgedrag op onze website ter verbetering van de functionaliteit van de website en afstemming van onze producten en/of diensten op uw voorkeuren.

 

Inzage persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u vrijgeeft aan Hairtec Haarkliniek zijn in te zien door de zorgverleners van Hairtec Haarkliniek die betrokken zijn bij de zorgverlening aan u. Indien er buiten kantoortijden een medisch noodgeval of calamiteit is, kan de dienstdoende zorgverlener ook toegang tot uw gegevens verkrijgen. Voor elke behandeling die u bij Hairtec Haarkliniek ondergaat dient u vooraf schriftelijke toestemming te geven aan de hand van een behandelovereenkomst. Door ondertekening van de overeenkomst geeft u toestemming om de behandeling uit te voeren. Ondertekent u de overeenkomst niet, dan zal er geen behandeling plaatsvinden.

 

Inzage bij interne kwaliteitscontroles

Periodiek vinden er interne kwaliteitscontroles plaatsen om goede, verantwoorde zorg te kunnen waarborgen. Dit betekent dat het kan voorkomen dat uw dossier wordt gecontroleerd. Het dossier dient compleet en volledig te zijn. Tijdens de kwaliteitscontrole hebben de interne auditoren toegang tot elk dossier om deze steekproefsgewijs te kunnen controleren. De rapportage die volgt uit de kwaliteitscontrole bevat alleen geanonimiseerde resultaten. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt. Vragenlijsten van Hairtec Haarkliniek die u invult zijn door de behandelend arts in te zien. Regelmatig vindt er artsenoverleg plaats en kunnen medische gegevens (geanonimiseerd) besproken worden om de zorg te verbeteren. Het kan vóórkomen dat u een vragenlijst invult ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Hairtec Haarkliniek bewaart persoonsgegevens minimaal conform de wettelijke bezwaar en vernietigingstermijnen (20 jaar). Hairtec Haarkliniek bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen aan de hand van de persoonsgegevens te verwezenlijken.

 

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ziet toe op een veilig gebruik, verwerking en opslag van persoonsgegevens. In deze wet zijn ook de rechten voor de patiënt of klant opgenomen aangaande het medisch dossier. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Het recht op kopie van het medisch dossier.
 • Het recht op inzage en aanpassing van het medisch dossier.
 • Het recht op vernietiging van het medisch dossier.
 • Recht op kopie van het medisch dossier.

    

   De gebruiker van de website kan op ieder moment zijn rechten uitoefenen ten aanzien van Hairtec Haarkliniek.

   De gebruiker kan zijn verzoek tot de uitoefening van één of meer van zijn rechten kenbaar maken aan Hairtec Haarkliniek middels één van de in deze privacyverklaring genoemde contactgegevens van Hairtec Haarkliniek.

   Hairtec Haarkliniek geeft gehoor aan het verzoek van de gebruiker, tenzij het verzoek ongegrond of buitensporig is.

   Hairtec Haarkliniek geeft uiterlijk binnen een maand na het verzoek reactie op het verzoek van de gebruiker, ook wanneer geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek.

   De reactie op het verzoek dient duidelijk te zijn voor de gebruiker, en dient schriftelijk of via andere (elektronische) middelen te worden verstrekt aan de gebruiker.

   1.Recht op informatie over de verwerkingen

   De gebruiker van de website heeft het recht op een duidelijke en transparante uitleg over de gegevensverwerking.

   Middels deze privacyverklaring verstrekt Hairtec Haarkliniek informatie over de bron van de gegevens, de gegevensontvanger(s), de doelstellingen, noodzakelijkheid en grondslag van de gegevensverwerking, de waarborgen voor gegevensbescherming, de bewaartermijn, de contactgegevens voor klachten, de rechten van de gebruiker.

   2. Recht van inzage

   De gebruiker van de website heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, zijn persoonsgegevens die zijn verzameld in te zien.

   Hairtec Haarkliniek verstrekt de gebruiker, indien hierom is verzocht, inzage in een overzicht met in ieder geval de volgende gegevens met betrekking tot de gebruiker:

   • de doelstellingen voor de gegevensverwerking;
   • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
   • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden doorgegeven;
   • de bewaartermijn van de persoonsgegevens;
   • het recht op wijziging, verwijdering, beperking, of bezwaar;
   • het recht om een klacht in te dienen.

   Wanneer de gebruiker verzoekt tot inzage in zijn verzamelde persoonsgegevens, wordt voordat inzage wordt gegeven, de identiteit van de gebruiker vastgesteld door Hairtec Haarkliniek.

   Indien een kopie van de gegevens wordt verstrekt aan de gebruiker, worden voor de verstrekking van de kopie geen kosten in rekening gebracht, tenzij de gebruiker meerdere kopieën wil ontvangen en hier op basis van administratieve kosten een redelijke vergoeding voor gevraagd kan worden.

   De kopie wordt schriftelijk aangeboden, waaronder begrepen in elektronische vorm.

   Indien de gebruiker het verzoek tot inzage elektronisch indient, wordt de kopie van de gegevens eveneens middels elektronische vorm verstrekt, tenzij de gebruiker anders verzoekt.

   Een kopie van de persoonsgegevens wordt binnen een maand na het verzoek aan de gebruiker verstrekt.

   3.Recht op rectificatie

   De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen indien deze niet accuraat zijn.

   Indien de gebruiker niet de mogelijkheid heeft om zijn persoonsgegevens zelf te corrigeren of aan te vullen, kan de gebruiker Hairtec Haarkliniek opdragen zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.

   Hairtec Haarkliniek brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van de gewijzigde gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. Hairtec Haarkliniek verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt.

   4.Recht op gegevenswissing

   De gebruiker van de website heeft het recht om zijn verzamelde persoonsgegevens door Hairtec Haarkliniek te laten wissen, indien sprake is van één van de in artikel 17, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.

   Tevens heeft de gebruiker het recht om ‘vergeten te worden’ indien Hairtec Haarkliniek persoonsgegevens van de gebruiker openbaar heeft gemaakt en de gebruiker verzoekt om uitwissing van zijn gegevens. Hairtec Haarkliniek dient in dit geval de nodige maatregelen te nemen om andere verwerkingsverantwoordelijken op de hoogte te brengen dat de gebruiker zijn persoonsgegevens of enig kopie hiervan wil uitwissen.

   Er hoeft geen gehoor te worden gegeven aan een verzoek tot uitwissing van persoonsgegevens indien de verwerking van de gegevens nodig is voor één van de in artikel 17, lid 3 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde redenen.

   5.Recht op beperking van de verwerking

   De gebruiker van de website heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken indien sprake is van één van de in artikel 18, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.

   In het geval van de uitoefening van de beperking van de persoonsgegevensverwerking mogen de gegevens enkel worden verwerkt:

   • met de toestemming van de gebruiker;
   • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
   • ter bescherming van de rechten van derden of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat.

   Hairtec Haarkliniek brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van de beperking van de gegevensverwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. Hairtec Haarkliniek verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt.

   6.Recht op overdraagbaarheid van gegevens

   De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te verkrijgen van Hairtec Haarkliniek in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat Hairtec Haarkliniek hem hierbij hindert, indien sprake is van één van de in artikel 20, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.

   Indien de gebruiker zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefent, heeft de gebruiker tevens het recht dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgestuurd, tenzij dit technisch niet mogelijk is.

   De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid laat het recht tot gegevenswissing onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Hairtec Haarkliniek opgedragen is.

   De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.

   7.Recht van bezwaar

   De gebruiker van de website heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken, vanwege zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door Hairtec Haarkliniek.

   In bovenstaand geval zal Hairtec Haarkliniek staken met de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, tenzij Hairtec Haarkliniek dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebruiker, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

   Bij verwerking van de persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, heeft de gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

   Indien de gebruiker bezwaar maakt tegen gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing, worden de gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

   8.Klachtrecht

   De gebruiker van de website heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Hairtec Haarkliniek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

   Zowel klachten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, als klachten met betrekking tot onjuiste naleving van de toepasselijke wetgeving kunnen worden ingediend.

   De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland aangesteld voor het houden van toezicht op persoonsgegevensverwerking. Informatie met betrekking tot de Autoriteit Persoonsgegevens kan gevonden worden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

   Verwerkers

   Voor de verwerking van de gegevens wordt gebruikt gemaakt van de volgende partijen:

   • Clinicminds (medische dossiers)
   • Google Analytics (website, cookies)

    

   Bewaartermijn gegevens

   De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

   In geen geval wordt de opgeslagen informatie van uw persoonlijke gegevens met derden gedeeld of verkocht.

    

   Website beheer

   Wij gebruiken wel een website beheerder die ons onderhoud uitvoert. Hairtec zal de beheerder uitsluitend toegang geven tot systemen met online verkregen persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun diensten. De website beheerder heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend waarin zij zich ook verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

    

   Social media

   De door ons gebruikte social media kanalen kunnen bereikt worden door de pictogrammen op onze website en is bedoeld om Hairtec te promoten of relevante informatie te delen. Deze pictogrammen worden gelinkt met een code die is aangemaakt door het desbetreffende social media portaal. Deze code plaatst onder meer een cookie. Indien u een van de pictogrammen gebruikt, dan kunt u op het desbetreffende medium bekijken wat hun privacy statement inhoudt.

    

   Cookie instellingen

   Hairtec Haarkliniek maakt gebruik van cookies om onze producten en/of diensten beter op uw voorkeuren af te stemmen en om uw bezoek van onze website te verbeteren. Cookies zijn korte tekstbestanden die na uw eerste bezoek op onze website worden opgeslagen op het device dat u gebruikt (computer, tablet of smartphone). Deze cookies hebben slechts functionele doeleinden, zoals het goed laten functioneren van de website en het onthouden van voorkeursinstellingen.

   De website maakt gebruik van Google Analytics om te kunnen zien hoeveel bezoekers de website heeft en aan welke informatie de bezoekers behoefte hebben. Wij koppelen daarbij geen persoonsgegevens. Met deze statistieken zijn wij enkel in staat om u de gewenste informatie te laten vinden op onze website.

    

   Copyrights

   Op alle door Hairtec Haarkliniek verstrekte informatie, op de website aanwezige voorzieningen en op de vormgeving van de website is copyright van toepassing met uitzondering van die zaken waarbij uitdrukkelijk is vermeld dat het copyright bij een ander berust. Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming vooraf van Hairtec Haarkliniek, ook niet via een eigen netwerk.

    

   Wijziging van de privacyverklaring

   Deze privacyverklaring kan in verband met nieuwe ontwikkelingen van de website of een aanpassing van de wettelijke verplichtingen gewijzigd worden. De meest recente versie van de privacyverklaring kan geraadpleegd worden op de website. Wij behouden ons het recht ons privacy statement aan te passen.

    

   Aanvullende vragen

   Indien u nog vragen heeft over de gehanteerde privacy en veiligheidsbeleid van Hairtec Haarkliniek aangaande uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

   Email: management@hairtec.nl

   Telefoon: 015-7009755